Aanbevelingen

De ‘nieuwe’ Anti-stalkingswet blijkt na een jaar redelijk effectief te zijn, toch is het naar mijn mening niet dè definitieve oplossing voor de stalkingsproblematiek. Een combinatie van maatregelen en de samenwerking tussen politie, justitie, hulp- en dienstverleners moet de stalkingsproblematiek onder controle krijgen.

Informatie en bekendheid
Veel hulp- en dienstverlenende instanties en zelfs de politie zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden die nieuwe wetten bieden. Zoals uit een eerder casus bleek, is dit ook het geval bij de Anti-stalkingswet. Veel instanties hebben niet de kennis of de middelen om adequaat met de stalkingsproblematiek om te gaan. Er zouden trainingen gegeven moeten worden aan politie, justitie, hulp- en dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij slachtoffers van stalking (maar ook de stalker) beter kunnen begeleiden (bijvoorbeeld door opname in het lesprogramma en nascholing). Verder moeten zij ook leren hoe ze het gedrag van een stalker herkennen, net als inzicht verkrijgen in de motieven en werkwijzen van stalkers.

Samenwerking
Bij het bestrijden van stalking is een nauwe samenwerking tussen politie, justitie, reclassering, slachtofferhulp en andere hulp- en dienstverleners nood-zakelijk. Bij het Aware-project is al sprake van een dergelijke nauwe samen-werking, daardoor is het mogelijk de stalkingsproblematiek van alle kanten aan te pakken. Ook voor de stalkingsgevallen die niet in aanmerking komen voor Aware is een dergelijke samenwerking noodzakelijk. Politie, justitie (Openbaar Ministerie, reclassering), hulp- en dienstverleners (bijvoorbeeld Buro Slachtoffer-hulp) en het Aware-project zouden tezamen, en niet ieder voor zich, het stalkingsprobleem aan moeten pakken.

Uitbreiding Aware-project
In Rotterdam is het Aware-project van start gegaan, de conclusies en resultaten zijn voorzichtig positief. In Haarlem en Zwolle is in navolging van Rotterdam ook het Aware-project opgestart. Naar mijn mening zou het Aware-project landelijk ingevoerd moeten worden,  zodat ook in overige delen van het land de slachtoffers in het kader van het Aware-project extra beveiligingsmaatregelen kunnen krijgen tegen hun stalker.  Niet alle slachtoffers komen in aanmerking (vanwege de voorwaarden die het project hanteert), maar zeker de ernstige gevallen (waarbij gewelddadig gedrag gebruikt wordt) kunnen gebruik maken van de extra beveiliging.

Lijfsdwang
Lijfsdwang moet, zeker in de ernstige gevallen waarbij ook gewelddadig gedrag aan de orde is, toegepast worden als dwangmaatregel bij het overtreden van een straat- of contactverbod. Stalking is in mijn ogen een ernstig misdrijf, waarbij dergelijke zware maatregelen gebruikt mogen worden om het slachtoffer te beschermen.

Logboeken
De inmiddels opgeheven Stichting Anti Stalking heeft tijdens haar bestaan gebruik gemaakt van logboeken. Slachtoffers konden bij de stichting een logboek bestellen, waarin tips werden gegeven over  hoe je activiteiten van stalkers kon registreren en later kon gebruiken voor eventuele gerechtelijke procedures. Deze logboeken zouden bij hulp aan de slachtoffers gebruikt kunnen worden. De slachtoffers leren op die manier hoe zij bewijs kunnen verzamelen, wat in een eventuele rechtszaak gebruikt kan worden. Het bewijzen van stalking is vaak moeilijk, op deze manier worden slachtoffers geholpen bij het verzamelen van bewijzen.