Inleiding

“Stalking grijpt alom om zich heen” “Kwelling Epenaar escaleert” “Enkele tienduizenden slachtoffer van stalking” “Voor Kezban komt de wet tegen haar gevaarlijke ‘ex’ veel te laat” “Hulp slachtoffers moeilijk; stalken treft duizenden ex-partners” “Een nachtmerrie die nooit ophoudt” “Zoetermeerder verandert leven van ex in een hel” “Wet als wapen tegen stalkers” “Anti-stalkingswet leidt tot nu toe tot 13 celstraffen”

Bovenstaande krantenkoppen maken deel uit van een groot aantal kranten-koppen die de afgelopen maanden de pagina’s van verschillende (regionale) dagbladen hebben gevuld. De bijbehorende artikelen laten zien dat stalking, een tot nu toe vrij onbekend fenomeen, ook in Nederland steeds vaker voorkomt.

De laatste jaren is het fenomeen stalking steeds meer in de belangstelling gekomen. Stalking is het willens en wetens herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een persoon zodanig dat deze vreest voor zijn eigen veiligheid. In de Nederlandse literatuur wordt stalking ook aangeduid met de term ‘belaging’.

De Nederlandse bevolking is nog relatief onbekend met het fenomeen stalking, dat leidt er toe dat slachtoffers en betrokkenen stalking niet als zodanig her-kennen als ze er zelf mee geconfronteerd worden. Dat is ook de reden dat ze geen hulp zoeken, of pas heel laat. Mensen in de omgeving van het slachtoffer be-grijpen niet wat er gebeurt. Door onbegrip vanuit de omgeving raken slachtoffers geïsoleerd, terwijl slachtoffers juist alle steun die ze kunnen krijgen nodig hebben.

Deze scriptie: “Stop(t) Stalking!? Draagt de Anti-stalkingswet bij aan het be-strijden van de stalkingsproblematiek? gaat over het fenomeen stalking. Wat is stalking? Wie zijn de slachtoffers van stalking? Hoeveel mensen zijn slachtoffer van stalking? Wat wordt er op dit moment gedaan tegen stalking? Is de ‘nieuwe’ Anti-stalkingswet effectief? Zijn de overige genomen (wettelijke) maatregelen, zoals het Aware-project effectief? Wat zijn de knelpunten? Zijn er maatregelen die meer benut zouden moeten worden in de strijd tegen stalking?
 
Naar mijn mening is het noodzakelijk voor iedereen die te maken heeft met stalking (als slachtoffer, hulp- of dienstverleners, politie etc.), een goed beeld te hebben of te krijgen van dit fenomeen. Het gaat daarbij niet alleen om de maat-regelen of wetten die er zijn in Nederland tegen stalking, maar het gaat juist ook om de achtergrond van de daders en de slachtoffers. Als je niet weet met wie je te maken hebt, dan kun je naar mijn inzicht geen goede hulp- of dienstverlening bieden of vragen (als slachtoffer).

Daarom ga ik in het hoofdstuk: Stalking nader bekeken uitgebreid in op het fenomeen stalking. Door de dader- en slachtoffergroep en andere aspecten van stalking nader te bekijken wil ik een goed beeld geven van wat stalking precies inhoudt. In het hoofdstuk: Stop Stalking belicht ik de (wettelijke) maatregelen die op dit moment in Nederland (en ter vergelijking ook in het buitenland) tegen stalking getroffen worden, zoals o.a. de Anti-stalkingswet en het Rotterdamse Aware-project. In het hoofdstuk: Stopt Stalking? worden de goede punten en de knelpunten van de Anti-stalkingswet en andere (wettelijke) maatregelen besproken. Op basis van mijn onderzoek en de gebruikte literatuur trek ik in hoofdstuk 6 conclusies, die in het hoofdstuk 7 omgezet worden in aanbevelingen. In het hoofdstuk: Tot slot is een stappenplan voor slachtoffers opgenomen, zij kunnen met behulp van de aangegeven adviezen een eerste stap maken om van hun stalker af te komen. Als laatst zijn de gebruikte bronnen en gehouden interviews weergegeven.

Met deze scriptie wil ik studenten bereiken die in de toekomst als Sociaal Juridisch Dienstverlener werkzaam zullen zijn, en misschien wel in aanraking komen met slachtoffers en/of daders van stalking. Om op een goede manier met stalking om te gaan, is het noodzakelijk om kennis van dit fenomeen te hebben alsmede kennis van de slachtoffers en de daders van stalking. Deze scriptie is ook bedoeld voor de slachtoffers, die door het lezen van deze scriptie meer kennis krijgen. Geholpen door de informatie kunnen zij wellicht een eerste stap zetten, die uiteindelijk moet leiden tot een leven zonder stalker. Door deze scriptie op het internet te zetten, hoop ik iedereen die op zoek is naar informatie over stalking  (en alle aspecten die daar bij horen) van dienst te zijn.

In deze scriptie zijn krantenkoppen en krantenartikelen opgenomen en gebruikt. Met behulp van deze krantenartikelen wil ik laten zien dat  stalking ook in Nederland een groot probleem is, waarvoor de laatste jaren de media-aandacht is gegroeid. Verder maak ik gebruik van krantenkoppen om een terugkoppeling te maken van theorie naar de praktijk.