Probleemstelling

‘Straf maakt geen einde aan angst’

Stalking heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een groot maatschappelijk probleem, in binnen- en buitenland.  Nederland volgde het voorbeeld uit het buitenland (o.a. het voorbeeld uit de Verenigde Staten) om stalking strafbaar te stellen: op 12 juli 2000 is de wet tegen belaging “de Anti-stalkingswet” in werking getreden.

Naast deze jonge wet, zijn er in Nederland nog andere (wettelijke) maatregelen en projecten die er toe moeten leiden dat de stalkingsproblematiek bestreden wordt, o.a. het Aware-project in Rotterdam en civielrechtelijke maatregelen.

De vraag is of dit de goede manier is om stalking tegen te gaan? Mijn probleemstelling luidt daarom als volgt:

Draagt de Anti-stalkingswet bij aan de bestrijding van de stalkingsproblematiek?

Op dit moment is het (nog) niet mogelijk een volledige evaluatie van de wet te maken. Allereerst is de wet nog te jong (te kort geleden in werking getreden) om deze goed en volledig te kunnen beoordelen, daarnaast zijn er nog geen officiële cijfers van aantallen slachtoffers bekend. Naar mijn mening is het wel mogelijk een eerste beeld te geven van het functioneren van de wet en de eventuele knel-punten die er op dit moment al zijn.

Om een goed antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, is het nodig om ook een tweetal deelvragen te onderzoeken en te beantwoorden.

-         Dragen de overige (wettelijke) maatregelen die er op dit moment in Nederland zijn bij aan bestrijding van de stalkingsproblematiek?
-         Zijn er bestaande (wettelijke) maatregelen die meer benut zouden moeten worden?

Naast de Anti-stalkingswet zijn er in Nederland nog een aantal (wettelijke) maatregelen, die moeten helpen het stalkingsprobleem aan te pakken en te bestrijden. Het Aware-project en de civielrechtelijke maatregelen zijn daar voorbeelden van. Dragen deze maatregelen, naast de Anti-stalkingswet, ook bij aan de bestrijding van stalking? Zijn er nog maatregelen die wel al bestaan, maar die te weinig toegepast worden om stalking te bestrijden?